Onze visie en ambitie

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Als opleidingsschool stellen we het leren van de leerling centraal, omdat we willen dat je je ontwikkelt tot docent van de toekomst: iemand die leerlingen een veilige, stimulerende omgeving biedt en voor hen een optimaal leer- en leefklimaat creëert.

Als docent van de toekomst moet je het nodige in huis hebben. Heel belangrijk is dat je iemand bent met onderzoekend vermogen. Dat betekent allereerst dat je steeds kritisch kijkt naar je eigen handelen; dit noemen we een onderzoekende houding. Zo zie waar je je als docent kunt verbeteren. Onderzoekend vermogen houdt tevens in dat je onderzoekend handelt, bijvoorbeeld door samen met collega’s verschillende onderwijsaanpakken te analyseren. Bovendien kun je ook daadwerkelijk onderzoek doen: een onderzoek van je eigen lespraktijk, of een wetenschappelijk (deel)onderzoek, samen met collega’s en indien gewenst onder deskundige begeleiding. Of je nu student bent, startende docent of ervaren docent: bij IN*oost ontwikkel je samen lerend je onderzoekend vermogen.

Als docent van de toekomst heb je ook andere kwaliteiten. Zo ben je creatief en innovatief: je denkt in kansen en oplossingen en durft nieuwe wegen in te slaan. Uiteraard beschik je ook over voldoende kennis van jouw vak. Bovendien ben je een breed ontwikkelde persoonlijkheid, die verschillende rollen kan vervullen, zoals vakdidacticus, coach en mentor.

Bij IN*oost ga je al deze aspecten ontwikkelen. We creëren hiervoor een doorlopende leerlijn, zodat elke collega – student, startend docent en ervaren docent – kan blijven groeien in het leraarsvak. Onze professionele cultuur stimuleert je om hierbij je eigen groeipad te vinden. Want net zoals elke leerling anders is, ben jij dat ook. De waarden van waaruit we werken, staan borg voor een warme en uitdagende leer- en werkomgeving:


Naoberschap 'Leren van en met elkaar'
We zijn betrokken bij elkaar en bij de opleidingsschool. Ieders inbreng is welkom en waardevol.


Pluriformiteit 'Ruimte voor perspectief'
We spelen in op verschillen en benutten ze als rijke bron voor docenten in opleiding.Innovatie 'Leren door te onderzoeken'
We willen nieuwe wegen vinden in onderwijs en opleiding en bieden studenten, docenten en opleiders ruimte om hieraan een persoonlijke invulling te geven.


Professionele cultuur: een leven lang leren

Bij Opleidingsschool IN*oost hechten we grote waarde aan een professionele cultuur die alle collega’s uitnodigt en uitdaagt. In deze cultuur staat een leven lang leren centraal. Door samen te werken en te leren, groeien we: ieder persoonlijk en samen als (opleidings)school. Dat persoonlijke groei voor ieder wat anders inhoudt, spreekt vanzelf. De collega die als student binnenkomt, heeft andere leervragen en -doelen dan de startende docent. En de leervragen en -doelen van de startende docent zijn weer anders dan die van de ervaren docent. Dat ieder zich op eigen wijze kan ontwikkelen, vormt dan ook de kern van onze professionele cultuur.

Professionaliseren: trainingen en studiedagen

Werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders onderzoeksbegeleiders hebben specifieke taken in de opleiding en professionalisering van studenten en/of docenten. Om hen hiervoor optimaal toe te rusten is een doorlopende professionaliseringslijn opgesteld. Zij nemen regelmatig deel aan netwerkbijeenkomsten, trainingen en professionaliseringsdagen waar kennisdeling op het gebied van samen opleiden plaatsvindt.

Professionaliseren: docentontwikkelteams (DOT’s)

Nieuw lesmateriaal ontwikkelen. Een oplossing vinden voor een vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk. Het zijn twee voorbeelden van thema’s die uitstekend kunnen worden opgepakt door een DOT (docentontwikkelteam). Onder aansturing van een projectleider werken docenten in verschillen fasen van hun loopbaan – van starter tot senior – hierin samen. Ook studenten kunnen deelnemen aan een DOT.De deelnemers krijgen de ruimte om buiten de hectiek van alledag tot een duurzaam resultaat te komen dat relevant is voor henzelf en hun school. Het DOT komt periodiek bij elkaar op een van de scholen, zodat zij ook kennismaken met elkaars school.

Binnen IN*oost zijn al diverse DOT’s actief, waaronder een DOT over academische vaardigheden. IN*oost organiseert ieder jaar DOT’s over thema’s die vanuit de scholen worden aangedragen. Daarbij kun je denken aan vakgebonden thema’s, zoals het doen van veldwerk binnen vakken als biologie en aardrijkskunde. Daarnaast kunnen DOT’s zich ook bezighouden met vakoverstijgende thema’s, zoals eigenaarschap bij leerlingen.

Professionaliseren: intervisie

Intervisie is een beproefde werkvorm voor professionals die hun deskundigheid willen bevorderen en de kwaliteit van hun werk willen verbeteren. Werkplekbegeleiders, docenten, medewerkers en leidinggevenden van IN*oost kunnen intervisie inzetten om te werken aan de wijze waarop zijn hun taken uitoefenen. Tijdens een intervisiebijeenkomst kan worden gereflecteerd op de eigen vaardigheden en waar die nog voor verbetering vatbaar zijn. Ook het bespreken van problemen om ze hanteerbaar te maken, kan een nuttige opbrengst van intervisie zijn.

Op de meeste scholen van IN*oost vindt een vorm van intervisie plaats. Hierbij zijn coaches aanwezig die het proces goed begeleiden.